Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 273 komentarze

Projekty

Mufinek Sposypkom - Przedstawiciele banku Anglii zapytali Franklina, skąd się bierze wzrost dobrobytu kolonii. Franklin odrzekł: - To proste. W koloniach wydajemy własny pieniądz. "Kolonialny Skrypt". Wydajemy go w proporcji do potrzeb handlu i przemysłu...

Pieniądz POwSO, przy innym pieniądzu rdzennym w państwie.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O wmontowaniu systemu POwSO, bez naruszania pieniądza jaki jest, gdy nie będzie monopolu na jeden pieniądz w państwie, lub w trakcie wojny ekonomicznej.Wstęp.

Ten wpis jest typowo edukacyjny, który zwraca uwagę na zagadnienie jak prowadzić wojnę ekonomiczną, gdy państwo podlega debellacji. Ten wpis zwraca uwagę na to, że w wojnie ekonomicznej walczy się o prawo własności do wszystkiego. Nawet prawo do własności samego siebie (ciała i umysłu). Główny cel wojny ekonomicznej jest taki sam, jak cel wojny militarnej. Czyli opróżnić teren z ludzi tubylczej zbędnej, a resztę wziąć w niewolę do pracy. Zawłaszczyć cudze zasoby, majątek i osiedlić się na jego ziemi. Wojna ekonomiczna jest "szerokofrontalną" wojną wieloletnią i obejmuje więcej niż jedno pokolenie. Toczy się w dziedzinie; politycznej, gospodarczej, prawnej, edukacyjnej, propagandowej. Głównym narzędziem w tej wojnie, jest zawładnięcie obsługi pieniężnej na terenie, o który się walczy.


Pieniądz POwSO, jako pieniądz autonomiczny i wymienialny.

Rynek towarowy obsługujący własnym pieniądzem dużą ilość powiązanych podmiotów, działa wtedy stabilnie, gdy strumień dopływu wartości dóbr rynkowych, oraz strumień wartości zakupów na rynku, są w miarę wyrównane. W takiej sytuacji rynek może być obsługiwany stałą ilością własnego pieniądza obiegowego.
Autonomia systemu polega na tym, że jego pieniądz elektroniczny zadziała tylko w systemie rodzimym, a pieniądze elektroniczne z innych systemów nie zadziałają, bo nie są rozpoznawane jako własne. Konto systemu autonomicznego przyjmuje przelew tylko i wyłącznie z konta tego samego systemu. Płatności innymi pieniędzmi z innych systemów, mogą być wykonane dopiero za pośrednictwem banku handlowego, który przelicza inne pieniądze na podstawie ustawionego kursu różnych pieniędzy. Bank handlowy sprzedaje więc towary na zewnątrz, a pieniądze obce wystawia w własnym systemie na sprzedaż, traktując je jak towar do nabycia. Sprowadzenie handlu poza systemowego w jeden kontrolowany przepust, umożliwia nadzór tego handlu, by był wyrównany obustronnie i w ten sposób zabezpieczał autonomię systemu. Autonomia systemu nie musi dotyczyć wyłącznie fizycznej granicy terytorium funkcjonowania pieniądza.
Obszar autonomii systemu, może obejmować też firmy i osoby fizyczne, które będą używać konkretnego pieniądza, będąc na terenie państwa o innym pieniądzu w wielu skupiskach. W stosunku do firm dotyczy to pełnej obsługi firmy takim pieniądzem, a towary rynkowe systemu muszą być pod kontrolą pomiarową, by być oddzielone. Realizuje się to pod postacią oddzielnych placówek handlowych, które stanowią zarazem firmy w systemie POwSO. Zaś pomiary wartości rynku odbywają się w firmie POwSO, bo sprzedaże są notowane na bieżąco elektronicznie. Konsumenci posługują się wtedy w jednym państwie dwoma autonomicznymi pieniędzmi, dla oddzielnych rynków. Z reguły jednym pieniądzem, czasem dwoma. Z kolei przy handlu poza system POwSO dla zachowania jego autonomii, handel odbywa się na zasadach wymiany towarowej (barter). Niemniej jednak, wykorzystując definiowanie wartości takich samych lub podobnych towarów, można tworzyć przelicznik kursowy walut i to pozwala na przejście z handlu barterowego, w sprzedaże i zakupy towarów przez autonomiczną granicę systemu POwSO, nie zakłócając jego równowagi pieniężno towarowej. Ale jest wtedy ważna zasada do spełnienia, aby móc kontrolować równowagę handlową poza autonomiczny system. Zarówno co do wyrównanej wartości obustronnego handlu, jak i pilnowania swoich zasobów asortymentu towarowego, by nie następował niekontrolowany drenaż określonych produktów rynkowych. Zasadą jest, że na zewnątrz sprzedaje się przede wszystkim nadwyżki towarowe, osiągane głównie dzięki technicznej wydajności pracy.

System POwSO do współistnienia w otoczeniu innych systemów, musi być więc wyposażony w bank handlowy. Ma on być jedną firmą na cały system, z podległymi filiami tej samej firmy. Ten wymóg narzucony jest tym, aby handel poza autonomiczną strefę terytorialną, albo poza strefę sieci gospodarczej systemu POwSO, był pod dokładną kontrolą, bo w POwSO dokonywane są pomiary wartości towarów na jego rynku. Kontrola dotyczyć ma też wyrównanego obustronnego przepływu wartości dóbr, oraz pilnowania struktury asortymentowej własnych zasobów towarowych.

Gdyby np POwSO był zainstalowany jako drugi pieniądz na terenie państwa, będącego korporacyjną spółką prywatną, tak jak to jest obecnie teraz w bardzo wielu państwach, wówczas każdy zakup towaru do autonomicznego systemu ze strefy korporacji, albo sprzedaż dla korporacji towaru wykonanego w autonomicznym systemie, musiałaby przechodzić przez bank handlowy i przebiegać z procesem przewalutowania.


Funkcje które realizuje bank handlowy.

1. Nadzór handlu poza system w trzech celach do spełnienia. Pierwszy cel, to uzupełnienie rynku w towary których system nie posiada i potrzebuje je, a drugi cel, to współpraca z zarządem firmy systemu POwSO, by budować długofalową strategię na utrzymywanie wyrównanych strumieni handlowych ze systemu i do systemu. Wykorzystuje się do tego celu badanie zmienności cen towarów w wielu systemach, by móc prawidłowo ustawiać kursy walutowe, politykę handlową i politykę celną.
Trzeci cel ma zabezpieczać przed opróżnianiem własnego rynku towarowego, na poczet nadmiernego gromadzenia zagranicznych fiducjarnych walut na kontach w banku handlowym, gdyż posiadanie w nadmiernych ilościach "subtelnego towaru rynkowego" w postaci walut obcych, zagrażać będzie suwerenności i samowystarczalności.

2. Stworzenie użytkownikom możliwości dokonywania zakupów i sprzedaży zewnętrznych, za pomocą swojego pieniądza. Pod tym pojęciem rozumieć należy handel towarowy z podmiotami zewnętrznymi, które nie należą do autonomicznego systemu.

3. Bank handlowy może też uzupełniać swoje konto zagraniczne od użytkowników systemu POwSO, mających indywidualne konta bankowe poza systemem. Bank handlowy kupuje walutę pieniądzem systemowym, ze swojego konta płynności. W ten sam sposób, może kupować poza systemowe pieniądze od osób z zagranicy, którym na czas pobytu w państwie, banki lub firma POwSO daje dostęp do konta tymczasowego.


Bank handlowy funkcjonuje jak firma produkcyjno handlowa.

Bank handlowy przy okazji realizacji usługi handlowej (sprzedaż towaru z rynku POwSO poza system), prowadzi proces wytwarzania produktu banku handlowego i wystawienia go na rynek. Tym produktem na sprzedaż, jest waluta zagraniczna. Przebywa ona na kontach bankowych obcych banków w innych systemach. Konta te stanowią fragment rynku towarowego w systemie POwSO, a w postrzeganiu systemów zewnętrznych, są własnością banku handlowego. A dlatego tak, bo dla autonomicznego systemu waluta obca jest traktowana na prawach towaru.
Bank handlowy jako firma, sprzedając swój produkt (walutę obcą), odbudowuje swoje konto operacyjne (płynnościowe), by odzyskiwać środki finansowe na zakupywanie towarów rynkowych w systemie POwSO, dla nabywców z innych systemów. Dotyczy to nabywców w tym samym kraju gdy POwSO jest zainstalowane jako drugi pieniądz, oraz dotyczy to też nabywców zagranicznych.

Sprzedawanie produktu banku handlowego w postaci obcej waluty, odbywa się metodą przelewu z zagranicznego konta w banku handlowym, na dowolne konto, które wskaże użytkownik z systemu POwSO, podczas zakupu towaru zagranicznego. Użytkownik płaci pieniądzem POwSO na konto operacyjne banku handlowego. Podczas tego zakupu, zachodzi przeliczenie kursowe waluty na pieniądze z systemu POwSO i zostaje dołożona prowizja.
Bank handlowy prowadzi swój rozrachunek, według zasad jak każda firma produkcyjna. Utrzymuje konto operacyjne, zbiera składki amortyzacyjne, swoje zyski zatrzymane, ponosi koszty bezpośrednie i pośrednie podczas funkcjonowania banku handlowego, płaci podatki, i dokonuje wypłaty pracownikom. Swoje zyski bank handlowy przeznacza też na powiększanie konta operacyjnego. Aby osiągać dochody, bank handlowy na podstawie ponoszonych swoich kosztów bieżących, oraz ilości i rodzaju wykonywanych usług dla użytkowników systemu, projektuje na odcinki czasowe w przyszłość, ceny elementarnych usług. Prowadzi więc prognostyczną metodę określania cen na elementarne usługi, by domykać swój bieżący bilans kosztów działalności. Planowany zysk banku handlowego musi opierać się na podstawie zarobków ponad wegetatywnych jego pracowników. Bank handlowy może też stanowić firmę wewnątrz firmy POwSO.

Bank handlowy tak jak każda firma produkcyjna, posiada swoją materialną bazę odniesienia. To fluktuujący w czasie parametr firmy. Czym jest baza odniesienia, odsyłam do wcześniejszych wpisów omawiających POwSO. Na wartość bazy odniesienia w przypadku banku handlowego, składa się wartość obcych walut po przeliczeniu kursowym (produkt rynkowy), jego "produkcja w toku", zaparkowana na rynku towarowym i kwota płynności, zabezpieczająca miesięczne koszty bieżące.
Co zatem stanowiłoby odpowiednik produkcji w toku w banku handlowym, produkującym walutę obcą?
Tym odpowiednikiem jest kupowany na rynku towar, który podczas przekazania barterowego poza system zostaje w "procesie produkcyjnym" przeistoczony w produkt subtelny (walutę obcą na zagranicznym koncie, która zostaje wystawiona na rynku towarowym POwSO, do ogólnego nabywania przez różne podmioty). Według zasad wyposażania firm w pieniądze, podczas dołączania banku handlowego w system POwSO, inwentaryzuje się wartość jego materii obrotowej i te pieniądze bank otrzymuje.
Aby bank handlowy mógł handlować obustronnie, musi mieć "produkcję w toku" o wartości mniej więcej takiej samej jak wartość walut zagranicznych. Dyspozycyjna więc "produkcja w toku" banku handlowego, w praktyce przebywa na rynku towarowym. Bank handlowy otrzymuje więc na wstępie w swoje konto operacyjne pieniądze, dla zapewnienia mu płynności, na podstawie wartości posiadanych walut w zagranicznych bankach. No i dodatkowo kwotę płynności, na cykliczną obsługę swoich kosztów utrzymania, związanych z okresowymi swoimi płatnościami.
Przy spełnianiu równowagi chwilowej na rynku, zasoby obcej waluty równoważone są wspólnie z towarami rynkowymi w odniesieniu do wszystkich uczestników rynku POwSO. Robione jest to według równania, które uwzględnia też przyjmowane przez firmy ich płynności. Szczegółowe opisy o równaniu równowagi chwilowej, są w poprzednich wpisach i komentarzach.

Reasumując, bank handlowy otwiera handel na zewnątrz systemu, zabezpieczając zarazem go przed szkodliwym oddziaływaniem podmiotów zewnętrznych. Produkcją w toku dla banku handlowego, na krótką chwilę staje się zakupiony towar na rynku POwSO, który pełni rolę towaru handlowego. W tym procesie jest on zamieniony w barterze na towar subtelny. Czyli walutę na koncie zagranicznym, która w miejsce wyprowadzonego towaru rynkowego poza system, zajmuje jego miejsce na rynku z powiększoną wartością o prowizję. Waluta zostaje wystawiona na rynek towarowy POwSO i jest produktem banku handlowego. Zachodzi więc zjawisko barterowego przekształcenia towaru rynkowego na towar subtelny (walutę na koncie zagranicznym), z dodanymi kosztami i wartością dodaną przez pracowników banku handlowego.


Temat opodatkowania, gdy są dwa autonomiczne pieniądze w państwie.

Mogą zachodzić dwa przypadki:

1. Suwerenne państwo w ramach badań lub innowacji, zamierza wytestować nowy system, więc go wdraża w regionie. Podatki więc płaci się takim pieniądzem, a państwo je przyjmuje. Oczywiście jest to przykład teoretyczny, niemożliwy w realiach współczesnych, bo suwerennych państw teraz nie ma.

2. Sytuacja wojny gospodarczej o odzyskanie suwerenności. Państwo jest wtedy okupantem w odniesieniu do części podmiotów, które nie zostały jeszcze przejęte w procesie debellacji. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm. Wtedy kwestia podatków musi podlegać nowym warunkom umownym na takiej wojnie ekonomicznej.
Logicznie jest tak, że prowadząc świadomą wojnę ekonomiczną, grupa podmiotów może na takiej wojnie wydzielać obszary suwerenności. Musi wtedy dbać o podatki dla swojego wydzielonego obszaru. Z kolei w wyniku umów z okupantem, mogą być ustalane te koszty, które wynikną z wzajemnych umów na wojnie ekonomicznej. Wojna ekonomiczna od militarnej różni się tym, że na wojnie ekonomicznej jeszcze częściowo przestrzega się jakiegoś prawa, albo interpretuje w przybliżony sposób, bo używa się różnych form propagandy, przy sprzeczności prawnej. Zaś z kolei na wojnie militarnej panuje jedynie tylko przemoc, bezprawie i holokaust.

Np w Polsce na teraz są jeszcze przestrzenie własnościowe nie przejęte do końca. Tą przestrzenią zasadniczą, są surowcowe złoża naturalne w Polsce. Jeżeli naród potrafiłby dzielnie je obronić przed wrogim przejęciem, rękami żądu zdrady narodowej, to powinien przede wszystkim je uwłaszczyć na siebie. Wymusić na żądzie zdrady narod. nadania tej własności przez zapis własnościowy. Tę własność należałoby rozpisać na Polaków, którzy udowodnią metrykalnie Polskie pochodzenie. To ma uzasadnienie, bo wojna ekonomiczna trwała długo i była prowadzona przez poprzednie lisie ekipy. Z farbowanego pisolisa farba się zmyła i trzeba mu to mówić otwarcie w pertraktacjach do kogo ten kraj należy.
Podstawą do wprowadzenia odrębnego autonomicznego pieniądza do obsługi przemysłu wydobywczego, ma być umowa z lisią delegaturą okupanta (żądłem zdrady narod.). Trzeba też wykorzystać motyw, że Polacy nie są kukłami prawnymi o sfałszowanych ortogrficznie imionach i nazwiskach i chcą mieć swoje pieniądze w swoich bankach, bo te banki które są, nie respektują imion i nazwisk ortograficznych. Trzeba wypowiedzieć podleganie rejestracji pesel i osiągnąć zezwolenie na wydanie prawidłowych dowodów osobistych dla Polaków. Rejestracja pesel jest poniżeniem godności czlowieka i nawiązaniem do obozowej numeracji w czeciej żeszy, która po ewakuacji obecnie przeformatowała się w czwartą żeszę, kontynułuje nadal numerowanie żywych istot ludzkich, pozbawiając ich własnych nazwisk i nadając numer cyfrowy. Zatrutymi strze pionkami, tak jak w obozie za szczykami z fenolu, na numerowanych nowo narodzonych Polakach, robi się współczesny holokałst.
Np kilka lat wstecz w Polsce, skrócony odpis aktu urodzenia z zapisem orograficznym na formacie A5, z żółtymi ornamentami, wydany był w USC, na podstawie aktu urodzenia o ewidencyjnym numerze:

14530/1957

A teraz ten sam USC, z tego samego miasta, skrócony odpis akt urodzenia, wydaje na podstawie aktu urodzenia o ewidencyjnym numerze:

0023103/01/BT/1957/340599      **

No i skrócony odpis ma format płachty A4 z różowym pionowym paskiem po lewej stronie. Więc bez wiedzy człowieka, preparuje się teraz na ekonomicznej wojnie, już od niedawna dokument i tworzy się na nim bajkę, że w 1957 roku urodziła się kukła tego człowieka i nadano jej imię i nazwisko z Księżyca, bo wygląda w zapisie inaczej, niż nazwisko z dokumentu wcześniejszego 14530/1957. Człowiek ma uwierzyć w bajkę, że kukła to jest on sam. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że księżycowe nazwisko jest takie samo jak na plastikowym dowodzie osobistym. Więc po prostu nie można uwłaszczać polskich złóż naturalnych na kukły, bo to jest zagrywka pisolisa. Te dowody powinno się gdzieś wsadzić. Najlepiej pisolisowi. Skrócony odpis aktu urodzenia nie posiada wszystkich danych z dokumentu źródłowego 003103/01/BT/1957/340599. Numeru obozowego (pesel), na nim nie ma, ale najprawdopodobniej jest on nadany na tym nowym bajkowym dokumencie źródłowym.

Praktycznie więc polegałoby to na w miarę masowym żądaniu wyrejestrowania z ewidencji osób prawnych z numerami pesel, by doszło do uśmiercenia certyfikatów urodzeń jako papiery wartościowe. Potem w wyniku uwolnienia z pod prywatnego państwa, miałaby być otworzona droga do wolności i nie podlegania pod przepisy prawne prywatnego państwa. Następnie trzeba zrobić przepisanie dotychczasowych praw własności na nowe osoby żywe, według nowo nadanych dokumentów, o innych numerch, bez posyłania informacji na założenie papieru wartościowego dla człowieka jak na firmę. Jak nie zrobi tego prywatne państwo, to trzeba to zrobić jako organ społeczny wyzwolonych ludzi. Tego typu osoby musiałyby mieć prawo do korzystania z usług zupełnie innego banku poza strukturą dotychczasowego systemu, który by sobie powołały do obsługi swoich działalności swoim pieniądzem. Akcja musi być masowa, bo inaczej osobiste pojedyncze próby ingerencji w USC, zawsze będą przez te prywatne urzędy lekceważone.


**  Uwaga!
Numery też podałem z Księżyca, by nie posługiwać się oryginalnymi. Istota rzeczy polega na tym, że zmieniona jest formuła oznaczenia znakami alfanumerycznymi. Po prostu na wojnie ekonomicznej fałszuje się dokumenty, a oryginalne się np usuwa, albo chowa w tajne archiwa.


A co z prawem o wypieraniu pieniądza lepszego gorszym?

Prawo Kopernika-Greshama o wypieraniu pieniądza lepszego gorszym, dotyczy specyficznego układu monetarnego z jednym rynkiem i niejednorodnym pieniądzem w nim, gdzie jeden z pieniędzy ma większą zaletę. Pieniądz z większą zaletą zostanie wyeliminowany z obiegu i przejmie funkcję tezauryzacyjną. W ten sposób gorszy pieniądz uczestniczy w obiegu, bo wypiera z obiegu lepszy. Lepszy służy natomiast do tezauryzacji.
W proponowanym modelu państwa, z zainstalowaniem systemu POwSO, jako system drugi dodatkowy, jest inaczej, bo POwSO instaluje odrębny własny autonomiczny rynek, na którym nabywają jedynie uczestnicy posiadający odrębny pieniądz, na oddzielne sklepy (oddzielny rynek). Więc wypieranie pieniądza POwSO z obiegu na jego własnym rynku, nie będzie mieć miejsca.

Natomiast będzie zachodzić przejaw tego prawa w odniesieniu do ludzi z jednego państwa, którzy chcąc tezauryzować pieniądze i mają dostęp by operować dwoma rodzajami pieniądza. Warunek jest jednak taki, że systemy umożliwią zakładanie kont podmiotom obcym, i wtedy ludzie będąc użytkownikami dwóch systemów, będą używać do tezauryzacji pieniędzy lepszych. POwSO z zasady podmiotom obcym kont nie przyznaje. Na tym właśnie polega autonomia systemu, by realizować sprawiedliwy podział dóbr wspólnie wytwarzanych. Użytkownicy, czyli firmy i ich pracownicy, oraz lokalna gmina skupiająca tych użytkowników, też staje się podmiotem i posiada np konto, na które ściąga lokalne podatki. Użytkownicy z innych systemów w rozdziale tych dóbr nie uczestniczą w sposób swobodny. Mogą wymieniać dobra jedynie barterowo.

Pieniądz POwSO musi być wymienialny, ale na podstawie przelicznika kursowego opartego o wzajemny handel barterowy transzami towarowymi poza system, lub na podstawie proporcji cen takich samych towarów w różnych systemach.
Właśnie bank handlowy umożliwi obustronny handel, używając do tego odmiennych pieniędzy. Bank handlowy będąc jedną firmą i mając na uwadze politykę ochronną dla systemu, będzie nadzorował procesy handlowe, by ich obustronna wartość w dwóch kierunkach, była wyrównana. Pod tym pojęciem należy rozumieć równą wartość dóbr wpływających i wypływających ze systemu autonomicznego. Wtedy system autonomiczny nie jest okradany z dóbr, a jego wzrost dobrobytu opiera się na samodzielnym wytwarzaniu dóbr. Nadwyżkę swoich dóbr, zamienia się na towary, których system sam nie jest w stanie pozyskać. Osiąga się więc ten cel, na zasadzie wyrównanego obustronnego handlu przez granicę systemu.

W prawie Kopernika-Greshama, cyt: "W przypadku rozliczeń z zagranicą, kontrahenci zagraniczni brali pod uwagę jedynie wartość rynkową danego pieniądza (nie zaś cenę urzędową) i życzyli sobie zapłaty w pieniądzu o wyższej wartości. W rezultacie lepszy pieniądz odpływał za granicę. Odkrycie tego prawa przypisuje się Mikołajowi Kopernikowi (traktat Monetae cudendae ratio, pol. Rozprawa o urządzeniu monety… z 1526), oraz Thomasowi Greshamowi..."

Ten fragment opisuje z kolei zjawisko w wadliwym modelu monetarnym, gdzie między systemami państwowymi stanowiącymi modele suwerenne, waluta systemów przechodzi pomiędzy ich granicami. W prawidłowym modelach autonomicznych, pieniądz nie opuszcza swojego systemu, bo musi być w równowadze z jego rynkiem towarowym wewnętrznym. Między systemami idea handlu wywodzi się z wymiany barterowej. Przeliczniki kursowe wynikają z proporcji cenowych takich samych towarów w różnych systemach. Można też płacić w wymianie zagranicznej pieniądzem towarowym (złotem lub srebrem).

Mufinek Sposypkom

KOMENTARZE

 • Fałszowanie imion i nazwisk.
  Idąc tropem aktów prawnych, znalazłem kto wprowadził tę zmianę z notacją imion i nazwisk.
  Nowa rejestracja aktów stanu cywilnego, zaprowadzona została w 2015 roku przez ministra Piotra Stachańczyka, w celu wdrożenia centralnego cyfrowego rejestrowania aktów stanu cywilnego, o szybkiej edycji i szybkim dostępie do danych, choć nadrzędna ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) wcale nie nakładała obowiązku zapisywania nazwisk i imion wersalikami. Przejrzałem dokładnie całą ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Z kolei sejm zdrady narodowej nacisnął przyciski na TAK.

  Fragment dokumentów z dziennika ustaw.

  Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r.
  Poz. 225
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk)
  z dnia 9 lutego 2015 r.
  w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) zarządza się, co następuje:


  Rozdział 2
  Sposób prowadzenia rejestru stanu cywilnego
  § 2. 1. Wpisów w rejestrze stanu cywilnego dokonuje się w alfabecie łacińskim rozszerzonym, wielkimi literami.
  2. Oznaczenie numeru domu w rejestrze stanu cywilnego można zamieścić małymi literami.


  Rozdział 3
  Sposób oznaczania aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego

  § 42. 1. Oznaczenie aktu stanu cywilnego jest nadawane przez system teleinformatyczny, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, z chwilą sporządzenia aktu urodzenia, aktu małżeństwa albo aktu zgonu.

  2. Oznaczenie aktu stanu cywilnego składa się kolejno z:
  1) siedmioznakowego identyfikatora gminy, na terenie której ma siedzibę urząd stanu cywilnego właściwy dla okręgu rejestracji stanu cywilnego, zgodnego z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju;
  2) dwuznakowego rozszerzenia identyfikatora, o którym mowa w pkt 1, umożliwiającego identyfikację urzędu stanu cywilnego w ramach gminy;
  3) dwuznakowego symbolu rodzaju aktu stanu cywilnego;
  4) czteroznakowego oznaczenia roku, w którym akt jest sporządzany;
  5) sześcioznakowego numeru aktu.

  3. Z chwilą przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego na podstawie art. 124 lub art. 145 ust. 13, jest nadawane w rejestrze stanu cywilnego nowe oznaczenie tego aktu. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

  Rozdział 3 normuje sposób oznaczania zapisów w rejestrze, co zgadza się z tym podanym w tekście wpisu.
 • minister to wie.
  Sformułowanie ministra Piotra Stachańczyka:

  Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) zarządza się, co następuje, dotyczy tego art 27:

  Art. 27.

  3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu cywilnego za zgodą wojewody wyrażoną w drodze postanowienia lub w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom.

  4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

  1) prowadzenia rejestru stanu cywilnego,
  2) oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego,
  3) prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
  4) zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 3
  – uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego i ich przejrzystości, sprawnego funkcjonowania rejestru stanu cywilnego, ochrony danych osobowych i mając na względzie szczególny charakter akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

  Nie miał pan minister naprawdę żadnych wytycznych narzuconych dokumentami. Zrobił to z przyczyn o których sam wie. Można więc go zapytać, po co to zrobił, że sfałszował całemu narodowi imiona i nazwiska w rejestrach stanu cywilnego.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej